Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawił zmodyfikowane wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć. Wytyczne zostały uzupełnione m.in. o wyjaśnienia dotyczące wymaganej liczby scenariuszy towarzyszących programom nauczania w wychowaniu przedszkolnym i na wszystkich etapach edukacyjnych oraz o informacje o metodach i formach pracy. wytyczne: OTWÓRZ artykuł ORE: ZOBACZ źródło:...

Pomorska Szkoła 3000’ jest cyklem konferencji dla kadry pedagogicznej otwartej na współtworzenie innowacyjnych praktyk edukacyjnych ułatwiających zdobywanie kompetencji kluczowych „w procesie uczenia się przez całe życie”. Jest odpowiedzią na potrzebę szerszej oferty w rozwijaniu osobistych kompetencji kluczowych w gospodarce opartej na wiedzy. Uczestnicy Pomorskiej Szkoły 3000’ to ludzie z...

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wsparcie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020. Termin zgłoszeń mija 27 lipca 2018 roku. szczegóły dostępne na stronie...

Centrum Informatyczne Edukacji udostępniło wyszukiwarkę szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając m.in. położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość). Otrzymany wynik wyszukiwania można obejrzeć na mapie. szczegóły oraz film prezentujący funkcjonalność Wyszukiwarki RSPO: ZOBACZ źródło: MEN (stan na...

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił pierwszy z czterdziestu zapowiadanych filmów dydaktycznych dla nauczycieli, powstałych w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Pierwszy film pt. „Tajemnice Kosmosu”  został przygotowany przez „No Bell” Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Gimnazjalnymi w Konstancinie-Jeziornej. Zapraszamy do obejrzenia: ZOBACZ źródło: ORE (stan na dzień 10 lipca...

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej...

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli, którego głównymi założeniami są: wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 roku równocześnie z wejściem w...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zgodnie z ogłoszonymi przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku wynikami postępowania przetargowego na przeprowadzenie wojewódzkich konkursów przedmiotowych jest realizatorem konkursu biologicznego dla uczniów gimnazjum oraz oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenia szkół do konkursu będą przyjmowane od września 2018 r. do 9...

W nr 88/89 „Edukacji Pomorskiej” m.in. podejmujemy temat motywacji w pracy nauczyciela, a także bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania szkolnej pracowni chemicznej. Piszemy o komunikacji na lekcjach matematyki, interdyscyplinarnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz o wykorzystaniu graficznych programów komputerowych w pracy nauczyciela. Przybliżamy zmiany w prawie oświatowym dot....

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki egzaminu maturalnego 2018 roku. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju przygotowano 444 arkusze do 25 przedmiotów. Do egzaminu przystąpiło 247.840 osób. Odsetek sukcesów wszystkich absolwentów 2018 roku wyniósł 79,7% matur zdanych, 14,8% z prawem do poprawki i 5,5% matur niezdanych. szczegóły:...

W dniach 2-6 lipca 2018 roku w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zrealizowana została Akademia Letnia dla nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół z całej Polski. Organizatorem Akademii jest Goethe-Institut z Warszawy we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Uczestnicy Akademii mieli okazję poznać nowości w...

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o skierowaniu projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. klasyfikacji zawodów, finansowania szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminów zawodowych oraz awansu zawodowego uwzględniającego nauczycieli polonijnych. szczegóły...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku przedstawiło dokumentację związaną z rekrutacją do szkół na nowy rok szkolny 2018/2019, tj. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, zasady przeliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz szczegółowy sposób przeliczania na punkty w roku szkolnym 2018/2019. szczegóły dostępne na stronie KO: ZOBACZ źródło: KO...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku będzie realizować Grant Pomorskiego Kuratora Oświaty "Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży. Bezpieczne korzystanie z Internetu, urządzeń mobilnych oraz mediów społecznościowych". Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom współczesnych zagrożeń dotykających zarówno dzieci, jak i młodzież. Poznanie głównych zagrożeń, jakie mogą płynąć między innymi...