Wspomaganie rozwoju szkół

Wspomaganie rozwoju szkoły daje możliwość zindywidualizowanego wspierania pracy szkół w podnoszeniu jakości edukacji w jej siedzibie – bez potrzeby dojeżdżania do siedziby Centrum w Gdańsku. Pozwalają na optymalny wybór formy doskonalenia, która najlepiej będzie odpowiadała potrzebom konkretnego środowiska – grupy nauczycieli, dyrektorów.
Wspomaganie szkoły jest towarzyszeniem jej w procesie zmiany w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę potrzeb, w ramach którego mogą być realizowane wybrane formy szkoleniowe.

Założeniem tej formy jest towarzyszenie szkole w procesie rozwoju i podnoszenia jakości pracy: od diagnozy potrzeb, przez zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń, pomoc w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności w codziennej pracy nauczycieli, po monitorowanie efektów i ewaluację wprowadzanych zmian. Zindywidualizowane wspomaganie służy wspieraniu szkoły w spełnianiu wymagań określonych przez państwo przy wsparciu moderatora.

Realizacja całego procesu odbywa się w ścisłej współpracy ze szkołą, ze szczególnym uwzględnieniem jej zaangażowania w przygotowanie planu wspomagania (lub innego dokumentu szkoły).

Zaplanowane w procesie wspomagania formy doskonalenia nauczycieli są realizowane w szkole przez konsultantów CEN lub ekspertów zewnętrznych w zależności od potrzeb, na uzgodnionych zasadach.

Wspomaganie rozwoju szkoły ma charakter procesu, który trwa przynajmniej rok przy wsparciu koordynatora Centrum.

Etap I - diagnoza potrzeb i plan wspomagania szkoły

  1. spotkanie z dyrektorem – przedstawienie zasad wspomagania rozwoju szkoły, omówienie zgłaszanych potrzeb rozwojowych szkoły na podstawie analizy dostępnych informacji,
  2. spotkanie z radą pedagogiczną – przedstawienie zasad wspomagania rozwoju szkoły, wybór zespołu zadaniowego,
  3. przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego w celu ustalenia obszaru rozwojowego szkoły,
  4. wsparcie szkoły w opracowaniu planu wspomagania (PWS lub innego dokumentu szkoły).

Etap II - monitoring i ewaluacja wspomagania

  1. koordynacja realizacji wspomagania, w tym szkoleń,
  2. konsultacje,
  3. ewaluacja wspomagania i podsumowanie.

Formularz zgłoszenia wspomagania rozwoju szkoły

Nazwa szkoły/placówki (wymagane)

Adres szkoły/placówki (wymagane)

Tel. kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Planowany termin rozpoczęcia wspomagania (wymagane)

Liczba uczestników (wymagane)

Koszty wsparcia ustalane są indywidualnie dla każdej szkoły odpowiednio do ustalonego zakresu wspomagania, które jest realizowane na podstawie umowy.