Przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego “Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”

Środki finansowe dostępne w projekcie konkursowym przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego mogą stanowić wsparcie przy realizacji procesów rozwojowych w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji ogólnej położono nacisk na kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wspierane przez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Formuła projektu premiuje nawiązywanie partnerskiej współpracy szkół i placówek z innymi podmiotami, a także zachęca do podejmowania działań sprzyjających budowaniu spójnej polityki edukacyjnej w regionie.

W każdym z projektów konkursowych wnioskodawcy określą zakładane efekty realizacji przedsięwzięcia. Jednym z głównych warunków osiągnięcia celów jest trafne zaplanowanie poszczególnych działań. Aby móc właściwie określić szczegółowe zadania projektowe, niezbędna jest rzetelnie przeprowadzona pogłębiona diagnoza szkoły lub placówki.

JAK ZDOBYĆ FUNDUSZE EUROPEJSKIE?

W zakładce „Materiały pomocnicze” publikujemy opracowania i przykładowe narzędzia, które mogą wesprzeć Państwa w przygotowaniu oraz realizacji poszczególnych etapów działań projektowych, w tym diagnozy – niezbędnego elementu poprzedzającego złożenie wniosku konkursowego.

W dziale „Konteksty” można zapoznać się z regionalnymi dokumentami strategicznymi, do których bezpośrednio odnosi się projekt konkursowy. Prezentujemy tu również opracowania dotyczące nowych form wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych.

Spotkania informacyjno-instruktażowe

Warsztaty diagnostyczne

POBIERZ HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

WARUNKI SUKCESU

POGŁĘBIONA DIAGNOZA

zróżnicowane i wiarygodne źródła informacji; różne perspektywy spojrzenia na szkołę/placówkę; rzetelna analiza danych; koncentracja na przyczynach, a nie objawach problemów

TRAFNY DOBÓR DZIAŁAŃ

podejście kompleksowe; sięganie po efektywne rozwiązania; inwestowanie w zmianę postaw; wykorzystanie doświadczeń z innych projektów; uwzględnienie lokalnej specyfiki i posiadanych zasobów

ZAKŁADANE EFEKTY, TRAWAŁOŚĆ ZMIAN

monitorowanie i ewaluacja działań; dbałość o praktyczne wykorzystywanie nowych kompetencji i pomocy dydaktycznych; umiejętne zarządzanie zmianą

Analizę warto rozpocząć od określenia potrzeb uczniów w zakresie lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy. Następnie należy wskazać potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych niezbędnych do efektywnej realizacji działań na rzecz zaspokojenia zdiagnozowanych wcześniej potrzeb uczniów. Dopełnieniem analizy powinno być wskazanie potrzeb szkoły/placówki w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne.

Najważniejszy obszar analiz na potrzeby projektu to kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Szczególną uwagę należy poświecić następującym tematom: rozbudzanie kreatywności i innowacyjności poprzez nauczanie oparte na metodzie eksperymenturozwój doradztwa edukacyjno-zawodowegoindywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem ucznia szczególnie uzdolnionego), w tym wsparcie ucznia młodszego, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

  • Etap I

    Analiza sytuacji każdej szkoły/placówki, służąca identyfikacji problemów i potencjałów w obszarze kształcenia ogólnego; należy wykorzystać dane zawarte w obowiązujących w szkole/placówce dokumentach oraz dostępne narzędzia diagnostyczne, a także uwzględnić opinie interesariuszy szkoły/placówki.

  • Etap II

    Analiza założeń polityki danego organu w obszarze kształcenia ogólnego z uwzględnieniem dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie lokalnym i regionalnym.

  • Etap III

    Analiza dotycząca zakresu planowanego wparcia, ustalenie hierarchii potrzeb wszystkich szkół/placówek, określenie zakresu planowanego wsparcia w poszczególnych szkołach/placówkach i uzasadnienie wyboru.