Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

ZAPYTANIE OFERTOWE: organizacja obozu naukowego w ramach programu „ZDOLNI Z POMORZA” (30.04.2015)

Kod CPV; 6350 0000-4

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe na organizację obozu naukowego w ramach programu „ZDOLNI Z POMORZA”.

Treść zamówienia wraz załącznikami:

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Usługi w zakresie organizacji obozów wyjazdów
  4. Kadra zaangażowana w realizację obozu
  5. Umowa

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 dniowego obozu naukowego na terenie województwa pomorskiego w ramach programu „ZDOLNI Z POMORZA”, realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Celem obozu jest doskonalenie umiejętności pracy z uczniem uzdolnionym. Odbiorcami obozu jest 60 uczestników, w szczególności nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi z programu „ZDOLNI Z POMORZA”. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, uwzględniając zapisy określone w zapytaniu ofertowym, należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., poz 759 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 12/2014 z dnia 13 maja 2014r. Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Termin wykonania zamówienia – w okresie od 1 do 18 lipca 2015 roku.

Ofertę należy złożyć do dnia 14 maja 2015 roku do godz.10.00; osobiście w siedzibie Zamawiającego (p. 210 sekretariat), listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli,       al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dariusz.urbanek@cen.gda.pl z dopiskiem/tematem „Oferta na organizację obozu naukowego”.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w sprawach merytorycznych – nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego i edukacji matematycznej – Urszula Kornas-Krzyżykowska, urszula.kornas-krzyżykowska@cen.gda.pl, tel. 58 34-04-107
  • w sprawach proceduralnych – kierownik gospodarczy – Dariusz Urbanek, dariusz.urbanek@cen.gda.pl, tel. 58 34-04-104

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą faxową lub e-mailową wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.