Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Dla komfortu osób odwiedzających naszą stronę internetową w tym miejscu zgromadziliśmy wszystkie niezbędne informacje, w jaki sposób chronimy prywatność osób odwiedzających oraz dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z zarządzaniem niniejszym serwisem.

Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera, 80-401 Gdańsk.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej pod adresem iod@cen.gda.pl , lub korespondencyjnie na adres administratora, we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.

Ochrona prywatności osób korzystających z naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności w celu poinformowania użytkowników serwisu, jakie dane oraz w jaki sposób oraz po co gromadzimy. Użytkownik dowie się również jak chronimy jego dane osobowe oraz w jaki sposób się z nami skontaktować w sprawie realizacji jego praw.

Korzystając z naszego serwisu internetowego www.cen.gda.pl ,potwierdzasz pełną akceptację postanowień zawartych w niniejszej polityce prywatności.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY OCHRONĘ PRYWANOSCI

Dokładamy szczególnych starań, aby zagwarantować poufność posiadanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W poniższej polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób wykorzystujemy oraz zabezpieczamy informacje o Użytkowniku naszego serwisu, które są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO).

ZASADY ZBIERANIA ORAZ CELE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasz serwis zbiera zbiorcze statystyki odnoszące się do ilości odwiedzin na naszym serwisie oraz pozostałe informacje, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika naszego serwisu w celu poprawy, jakości i dostępności materiałów publikowanych w naszym serwisie oraz optymalizacji naszych działań związanych z zarządzaniem serwisem.

Cała zawartość serwisu jest ogólnodostępna dla Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników w postaci adresu IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik przetwarzamy na podstawie naszego uprawnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu poprawy, jakości, dostępności oraz optymalizacji naszego serwisu.

W części naszego serwisu dotyczącego oferty edukacyjnej Centrum, przetwarzamy dane osobowe Uczestników form doskonalenia oraz organizowanych/ współorganizowanych wydarzeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym oraz dodatkowo zgody tych osób, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu organizacji/współorganizacji i prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.)

W przypadku chęci otrzymywania od nas newsletteru, zawierającego informacje o wydarzeniach edukacyjnych realizowanych przez Centrum, Użytkownik podając swój adres poczty elektronicznej (email) wyraża zgodę na jego przetwarzanie w tym celu. Dodatkowo użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 643, 730, 1030). 

Jeżeli Użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego w naszym serwisie, aby się z nami skontaktować, będziemy przetwarzać jego dane osobowe podane w formularzu na podstawie zgody tej osoby wyrażonej w postaci dobrowolnego oraz świadomego podania swoich danych osobowych w formularzu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie przez użytkownika swoich danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Centrum lub otrzymywania newsletteru Centrum. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników, zbierane w powyższych celach, przetwarzamy zgonie z celem oraz zakresem, w którym zostały przez nas pozyskane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem RODO. Użytkownik dobrowolnie oraz świadomie podając swoje dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Centrum, jako administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników swojego serwisu następującym podmiotom:

 1. uprawnionym organom publicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. usługodawcom zewnętrznym współpracującym z Centrum w związku z utrzymaniem oraz zarządzaniem serwisem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Kategoriami takich usługodawców są np. usługodawcy IT oraz hostingu danych, obsługa newsletteru, analizy korzystania z serwisu, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, etc.

W każdym przypadku, gdy Centrum udostępnia dane osobowe Użytkowników swojego serwisu, wymaga od podmiotów zewnętrznych zachowania poufności i bezpieczeństwa powierzonych informacji oraz wykorzystania udostępnionych przez Centrum informacji jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu związanego z serwisem lub działaniami Centrum. 

W stosunku do danych osobowych Użytkownika, Centrum, jako administrator może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką użytkowania serwisu. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację Użytkowników naszego serwisu. 

Centrum będące administratorem danych nie przekazuje danych osobowych Użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Każdy Użytkownika ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 6. przenoszenia danych do innego administratora,
 7. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub poczty tradycyjnej, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych lub Centrum będącym administratorem danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Centrum będące administratorem danych przechowuje dane osobowe Użytkowników serwisu nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika. W zakresie zadań realizowanych w interesie publicznym, Centrum przetwarza dane osobowe użytkowników do czasu realizacji tych zadań a następnie przez czas oznaczony przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553, 730)

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANYCH DANYCH

Nasz serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, które mają służyć do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników naszego serwisu przed utratą, niewłaściwym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub ich modyfikacją. Zapewniamy ochronę wszelkim informacjom przekazywanym nam przez Użytkowników naszego serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych Użytkowników naszego serwisu posiada wyłącznie ograniczony zakres osób, które zarządzają naszym serwisem.

OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Nasz serwis nie monitoruje oraz nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników serwisu, są wykorzystywane zgodnie z celem ich pozyskania. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować newsletteru Centrum bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz serwis używa plików cookies, aby ułatwiać Użytkownikom komunikowanie się z naszym serwisem. Poniżej zawieramy informacje dotyczące kategorii plików cookies stosowanych w naszym serwisie oraz opis prezentujemy opis, do czego je wykorzystujemy.

Pliki cookies, są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy zarządzający naszym serwisem, które są przechowywane przez przeglądarki internetowe użytkowników naszego serwisu. Kiedy Użytkownik łączy się ponownie z naszym serwisem, serwer internetowy rozpoznaje rodzaj urządzenia za pomocą, którego łączy się Użytkownik z naszym serwisem oraz dostosowuje prezentowane informacje użytkownikowi zgodnie z jego preferencjami. Dane zawarte w plikach cookies są możliwe do odczytania jedynie przez serwer internetowy, który je utworzył na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies, służą, więc do korzystania z odwiedzanych wcześniej stron i serwisów internetowych.

Pliki cookies zawierają informacje na temat adresu IP urządzenia Użytkownika, typu i rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej, preferencji językowej oraz rodzaju systemu operacyjnego. Zawierają również informacje na temat dostawcy usług dostępu do Internetu danego Użytkownika oraz informacji zawartych w wypełnianych przez Użytkownika formularzach zawartych w naszym serwisie. 

Zebrane w plikach cookies informacje wykorzystujemy do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego serwisu, aby usprawnić działanie oraz funkcjonowanie naszego serwisu oraz dostosować treści, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze oraz efektywne korzystanie z naszego serwisu. 

Do monitorowani sposobu korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu wykorzystujemy narzędzia Google Analitics, które monitoruje zachowanie Użytkownika w serwisie. Google udostępniło dodatek do najpopularniejszych przeglądarek internetowych pozwalający na blokowanie działania narzędzia Google Analitics. Dodatek dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;

 

Serwisy firm trzecich, takie jak np. portale społecznościowe, do których linki pojawiają się w naszym serwisie mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i preferencjom Użytkowników. Zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności tych serwisów. W szczególności takie cookies to:

 • Facebook – informacje o odwiedzanych witrynach i wykorzystywanych aplikacjach Facebook, informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika bez żadnego dalszego działania z jego strony. Polityka prywatności serwisu Facebook, zasady stosowania plików cookies dostępne pod adresem https://pl-facebook.com/policies/cookies/
 • Instagram – informacje o odwiedzinach witryny i wykorzystywanych usługach Instagram, informacje o logowaniu oraz dostosowaniu treści reklamowej do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Instagram oraz informacja o plikach cookies znajdują się na stronie https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
 • YouTube – informacje o preferencjach użytkownika oraz liczydło kliknięć, dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu YouTube dostępna pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ ,
 • Twitter - informacje o odwiedzinach witryny i wykorzystywanych usługach Twitter, informacje o logowaniu oraz dostosowaniu treści reklamowej do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Twitter oraz informacja o plikach cookies znajdują się na stronie https://twitter.com/en/privacy .
 • LinkedIn – zapamiętanie preferencji użytkownika oraz wyświetlanie informacji dostosowanych do ustawień użytkownika. Zasady korzystania z plików cookies znajdują się pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=pl_PL

Centrum nie odpowiada za poprawność Polityk prywatności oraz informacji o plikach cookies zamieszczonych na serwisach internetowych podmiotów trzecich.

 

Cookies identyfikuje Użytkownika strony, co pozwala na dopasowanie treści naszego serwisu, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego informacji. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody obsługi naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Centrum w celu optymalizacji naszych działań.

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” – sesyjne- pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na poszczególnych stronach:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

ZMIANY ZASAD POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Centrum zastrzega, że zmiany niniejszej polityki prywatności mogą być dokonane w każdej chwili bez konieczności powiadamiania Użytkowników serwisu. Wszelkie dokonywane zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa oraz zostaną zamieszczone na niniejszej stronie.

KONTAKT

Wszyscy użytkownicy naszego serwisy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące stosowanej przez nas polityki prywatności oraz polityki plików cookies, mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony Danych osobowych pod adresem poczty   elektronicznej (e-mail): iod@cen.gda.pl lub korespondencyjnie na adres Centrum.