Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Informacje ogólne

Głównym zadaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest wspieranie rozwoju szkół,
i placówek województwa pomorskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów
poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Podstawa prawna działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli:

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskie

 

 

MISJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan.

 

WIZJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Skutecznie realizujemy działania służące rozwojowi edukacji poprzez wsparcie szkół i placówek oraz doskonalenie nauczycieli i dyrektorów.
Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi.
Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym
oraz międzynarodowym.
Uczestniczymy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w swoich działaniach realizujemy politykę równego traktowania i niedyskryminacji.
Promujemy wzajemny szacunek i odpowiedzialność.
Korzystamy z nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych. Wspieramy kreatywność
i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

I. Organizujemy i prowadzimy doskonalenie zawodowe:

 1. dyrektorów szkół i placówek, w tym:
  a) którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,
  b) w zakresie zarządzania oświatą,
 2. nauczycieli, w tym:
  a) rozpoczynających pracę zawodową,
  b) pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie opieki nad nauczycielami stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

II. Organizujemy i prowadzimy:

 1. wspomaganie pracy szkoły/placówki,
 2. doradztwo metodyczne dla nauczycieli,
 3. sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek,
 4. warsztaty, seminaria,
 5. wykłady,
 6. szkolenia,
 7. konferencje,
 8. konsultacje,
 9. kursy kwalifikacyjne, w zakresie:
  a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  c) zarządzania oświatą,
 10. kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

III. Opracowujemy i publikujemy materiały informacyjne i dydaktyczno-metodyczne:

  1. Edukacja Pomorska,
  2. CENne Praktyki,
  3. CENne Inspiracje Metodyczne.

IV. Dajemy nauczycielom przestrzeń do wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć:

 1. dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,
 2. doradcy metodyczni,
 3. nauczyciele.

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.