Studia podyplomowe i inne formy uzupełnienia kwalifikacji – oferta pomorskich uczelni

Oferta pomorskich uczelni wyższych na rok akademicki 2017/2018 (wg nadesłanych informacji)

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych i kursów przygotowanych przez pomorskie uczelnie wyższe, umożliwiających nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych w roku akademickim 2017/2018.

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN nie ponosi odpowiedzialności za treści opisu przekazane przez uczelnie.

Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: zobacz

Gdański Uniwersytet Medyczny
Arteterapia – studia podyplomowe
10 miesięcy;  400 godz. (200 teoria, 200 zajęcia praktyczne)
uprawnienia/kwalifikacje formalne uprawnienia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty,

terapeuta zajęciowy

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników pedagog, psycholog, inne zawody, po studiach I lub II stopnia (licencjat, magisterium)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych

w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku

kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 349 10 73

https://gumed.edu.pl/40784.html

Medyczny trener personalny – studia podyplomowe
2 semestry; 146 godz. wykładów, 113 ćwiczeń oraz 8 godz. seminariów
uprawnienia/kwalifikacje formalne Słuchacz nabędzie umiejętności z zakresu podstaw treningu w tym: programowania i kontroli aktywności fizycznej. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą planowania treningu terapeutycznego, nauczy się układać jadłospis i zapozna z marketingiem, przedsiębiorczością w tym zasadami prowadzenia działalności gospodarczej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciel w-f; (studia I lub II stopnia)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 349 12 81

https://gumed.edu.pl/40787.html

Psychologia Kliniczna – studia podyplomowe

10 miesięcy; 400 godz. wykładów

uprawnienia/kwalifikacje formalne wiedza teoretyczna  z czterech podspecjalności psychologii klinicznej: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie, neuropsychologia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników psycholog, pedagog, inne zawody (tylko studia II stopnia, tj. magisterskie)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 349 10 73

https://psychologiakliniczna.gumed.edu.pl/

Uniwersytet Gdański
Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna – studia podyplomowe
3 semestry,  350 godz. zajęć, 150 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w atrakcyjnej i nowoczesnej formie zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadpodstawowych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciel (preferowane) – absolwent studiów wyższych zawodowych lub magisterskich.
miejsce realizacji zajęć Wydział Ekonomiczny, u. Armii Krajowej 119/121, Sopot

Część zajęć prowadzona jest za pomocą kształcenia na odległość (e-learning)

kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 523 31 50

http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_przedsiebiorczosci/

index.html?lang=pl&ao=podyplomowe_studia_przedsiebiorczosci_i_edukacji_ekonomicznej

Nauczanie języka kaszubskiego studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole – realizacja modułu 4 rozporządzenia.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich.
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Zofia Rogóyska-Krupnik

tel. 58 523 21 85, e-mail: fpozrk@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/studia_podyplomowe_nauczanie_jezyka_kaszubskiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe
2 semestry, 265 godz. dydaktycznych, w tym 25 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów):

– do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania,

– do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów).

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Ewa Lubiszewska

tel. 58 523 21 85, e-mail: lubiszewska.ewa@gmail.com

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

Terapia Zaburzeń Czytania i Pisania studia podyplomowe
3 semestry; 420 godz. zajęć, w tym 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Podyplomowych Studiów Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania jest uzyskanie przez słuchaczy przygotowania merytorycznego do pracy z osobami mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W cyklu kształcenia ze względu na psycholingwistyczny kontekst tych trudności będzie położony nacisk na psycholingwistyczną oraz neuropsychologiczną interpretację zaburzeń czytania i pisania. Słuchacze nabędą także umiejętności kształcenia sprawności czytania u uczniów w świetle lingwistycznej teorii nauki czytania oraz poznają sposoby zapobiegania trudnościom w czytaniu i pisaniu w odniesieniu do kształcenia kompetencji komunikacyjnej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia i przygotowanie nauczycielskie. Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków pedagogicznych i filologicznych z tytułem magistra lub licencjata (z przygotowaniem nauczycielskim)
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Maria Mindak,

tel. 58 523 21 39, e-mail: filzp@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33668/studia_podyplomowe_terapii_zaburzen_czytania_i_pisania

Historia studia podyplomowe
3 semestry, 330 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych
miejsce realizacji zajęć Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Lidia Muszyńska

tel. 58 523 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33676/studia_podyplomowe_historii

Podstawy Informatyki studia podyplomowe
3 semestry,  420 godz. dydaktycznych, w tym 60 godz. praktyk w szkole
uprawnienia/kwalifikacje formalne W przypadku wybrania profilu nauczycielskiego możliwość uzyskania uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć), w szczególności „uprawnienia do nauczania informatyki i technologii informacyjnych”.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, magisterskich lub licencjackich (minimum kwalifikacje pierwszego stopnia). Szczególnie wskazane jest ukończenie studiów o profilu matematyczno-przyrodniczym lub technicznym
miejsce realizacji zajęć Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57

kontakt / informacje szczegółowe mgr Mariola Grabowska

tel. 58 523 22 11, 58 523 22 82; e-mail: pspi@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33356/studia_podyplomowe_podstaw_informatyki

Dziecko i muzyka studia podyplomowe
2 semestry, 280 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest uzyskanie przez Słuchacza kompetencji muzycznych do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej,
a także w opiece nad małym dzieckiem, oraz zdobycie doświadczenia muzycznego, które pogłębia terapię muzyką, np. w logorytmice, zaburzeniach zachowania czy wykorzystywane jest w Metodzie Dobrego Startu.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

tel. 58 523 42 50, e-mail: pedkm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36105/studia_podyplomowe_dziecko_i_muzyka

Dziecko i sztuki plastyczne – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Doskonalenie umiejętności plastycznych i dydaktycznych, w zakresie prowadzenia interesujących zajęć plastyczno-medialnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby mające ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiadające podstawowe umiejętności plastyczne, które muszą wykazać w postaci portfolio własną twórczość artystyczną
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Danuta Karasek

tel. 725 991 154, 609 971 400; e-mail: rekdk@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36108/studia_podyplomowe_dziecko_i_sztuki_plastyczne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej) – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu:

  • pedagogiki wczesnoszkolnej
  • pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności)
  • pedagogiki o specjalności nauczycielskiej
  • kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznym.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Joanna Belzyt

tel. 600 786 954, e-mail: joanna.belzyt@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33635/

studia_podyplomowe_edukacja_i_rehabilitacja_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna_dawniej

Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych i 150 godz. praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Studiów Podyplomowych jest uzyskanie przez Słuchaczy kwalifikacji i przygotowania merytorycznego do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy małego dziecka (0-6 lat) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (np. domach małego dziecka), w placówkach wsparcia dziennego, publicznych i niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz alternatywnych instytucjach oferujących opiekę i wychowanie.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (stacjonarnych/niestacjonarnych)  I lub II stopnia  albo 5-letnich jednolitych studiów magisterskich
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Elżbieta Gorloff

tel. 500 217 798, e-mail: podyplomowe.ped@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36104/

studia_podyplomowe_opieka_i_wspieranie_wychowawcze_rozwoju_malego_dziecka_w_srodowisku

Pedagogiczne – studia podyplomowe
3 semestry, 280 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Uniwersytecie Gdańskim realizują standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu  szkolnego (rodzaju zajęć)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Sylwia Szutowicz-Topyła

tel. 58 523 44 51, e-mail: sylwia.topyla@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33687/studia_podyplomowe_pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe
2 semestry, 280 godz. dydaktycznych oraz 180 godz. praktyki
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich: do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

tel. 58 523 42 50, e-mail: pedkm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33654/studia_podyplomowe_pedagogika_przedszkolna_i_wczesnoszkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne (z przygotowaniem pedagogicznym) – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia skierowane są do osób, które pracują lub zamierzają pracować w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych [szkoła (pedagog szkolny, świetlica szkolna), internat, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, świetlice i ogniska wychowawcze i.in.] oraz instytucjach dostarczających poradnictwa rodzinnego (poradnie rodzinne, punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia rodziny i pomocy społecznej i.in). Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu opieki i wychowania oraz umiejętności służące diagnozie i przezwyciężaniu problemów pojawiających się w środowisku wychowawczym.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia i II stopnia
wszystkich kierunków.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Katarzyna Kmita-Zaniewska
tel. 888968077, e-mail: kmita.zaniewska@gmail.com
Politologia – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do nauczania przedmiotu “Wiedza o społeczeństwie”.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Marta Sitarz

tel. 58 523 41 41; e-mail: politologia@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33649/studia_podyplomowe_politologii

Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (z przygotowaniem pedagogicznym) – studia podyplomowe
2 semestry, 270 godz. dydaktycznych oraz 50 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Słuchacze po ukończonych studiach podyplomowych  mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego do pracy w zawodzie pedagoga.  W związku z tym mogą podejmować pracę  w placówkach  resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych Resocjalizacja  i Profilaktyka Społeczna, są przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, instytucji kurateli sądowej, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej.

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności oraz przygotowanie  do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne.

Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie  uczestników w wiedzę i umiejętności  z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych. W ramach studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku,  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, słuchacze uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Także zgodnie z  ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. osoby z wykształceniem wyższym  mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i  pracować jako wychowawcy lub być kierownikami  placówki wsparcia dziennego, koordynatorami  rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, którzy:

·         chcą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych lub penitencjarnych;

·         chcą podjąć pracę w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej;

·         chcą rozwijać posiadaną już wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i przestępczością;

·         pragną uzyskać kompetencje do prowadzenia zajęć w klasach integracyjnych z uczniami z zaburzeniami zachowania, a są już pracownikami placówek oświatowych.

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Anna Wlazło

tel. 58 523 42 55, e-mail: pedaw@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/34611/

studia_podyplomowe_resocjalizacja_i_profilaktyka_spoleczna_z_przygotowaniem_pedagogicznym

Socjoterapia i praca z grupą – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Słuchacze mają możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach, i placówkach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, którzy:

chcą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych

chcą rozwijać posiadaną już wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, wychowania i resocjalizacji

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Joanna Jezierska

tel. 58 523 42 74; e-mail: pedjjez@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33629/studia_podyplomowe_socjoterapia_i_praca_z_grupa

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych, a w szczególności w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach ponadgimnazjalnych a także w szkołach z oddziałami integracyjnymi, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, oraz opiekuńczo-wychowawczych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są WYŁĄCZNIE do absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Dorota Dykalska-Bieck

tel. 725 991 121, e-mail: czr@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36103/

studia_podyplomowe_terapia_i_edukacja_dzieci_i_mlodziezy_z_calosciowymi_zaburzeniami_rozwoju

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  – studia podyplomowe

2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są WYŁĄCZNIE do absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Dorota Dykalska-Bieck

tel. 725 991 121, e-mail: stu@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36109/

studia_podyplomowe_terapia_i_edukacja_dzieci_i_mlodziezy_specyficznymi_trudnosciami_w_uczeniu

Tutoring uzdolnień w edukacji – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych, w tym 20 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent studiów pierwszego stopnia  (licencjackich) lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniem zdolnym
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Anna Malenda

e-mail: pedama@ug.edu.plpsyalw@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33695/studia_podyplomowe_tutoring_uzdolnien_w_edukacji

Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne 1)      Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) albo

2)      kwalifikacji do prowadzenia zajęć:

  • wczesnego wspomagania rozwoju
  • terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych)
  • edukacyjnych według programów nauczania na kolejnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne) dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (w placówce i w warunkach domowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Absolwenci wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia) oraz całościowych zaburzeń rozwoju (np. autyzm).
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Dorota Dykalska-Bieck

tel. 725 991 121; e-mail: psyedu@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33644/studia_podyplomowe_wczesne_wspomaganie_edukacja_i_terapia_dzieci_i_mlodziezy_z_zaburzeniami_rozwoju

Wiedza o Pomorzu – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.

Wyłącznie dla osób posiadających prawo do wykonywania zawodu nauczyciela.

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Marta Sitarz, mgr Katarzyna Gruzińska-Korneluk

tel. 58 523 41 41,  58 523 41 61

e-mail: politologia@ug.edu.pladmkgk@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33650/studia_podyplomowe_wiedzy_o_pomorzu

Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji studia podyplomowe
2 semestry, 209 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie kadr gotowych do podejmowania samodzielnego tworzenia i prowadzenia placówek wczesnej edukacji typu przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego oraz nowatorskiego przekształcania ich dla realizacji funkcji innowacyjnych, aktywizującego, wykraczającego poza tradycyjne metody wspierania uczenia się i rozwoju dzieci.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoba posiadająca tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

tel. 58 523 42 50, e-mail: pedkm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

44532/studia_podyplomowe_zakladanie_i_prowadzenie_alternatywnych_placowek_wczesnej_edukacji

Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka studia podyplomowe
3 semestry, 390 godz. zajęć
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwenci studiów zyskują licencjonowane przygotowanie glottodydaktyczne do pracy w przedszkolach językowych i w nauczaniu początkowym, w  szkołach podstawowych dwujęzycznych, stają się metodoznawcami dwujęzyczności, specjalistami od nauczania dwujęzycznego dzieci
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby z dyplomem ukończenia studiów licencjackich bądź  magisterskich, posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III  szkoły podstawowej oraz dysponujące dobrą  znajomością języka angielskiego.
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii UG,
ul. Wita Stwosza 58
kontakt / informacje szczegółowe nabór do 12 stycznia 2018 roku

tel. 58 523 23 63

mail: seklog@ug.edu.pl

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/67596/studia_podyplomowe_dwujezycznosc_-_metody_nauki_i_terapii_dziecka

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli  – studia podyplomowe

400 godz. w tym 60 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Prowadzenie zajęć z WF we wszystkich typach szkół (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Nauczyciele przedmiotów innych niż WF (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Iwona Bonisławska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – studia podyplomowe
246 godzin, w tym 30 godz. praktyki, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Prowadzenie zajęć  gimnastyki korekcyjnej (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Jolanta Zajt

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Żywienie wspomaganie dietetyczne w sporcie – studia podyplomowe
160 godzin, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowanie do planowania żywienia i wspomagania dietetycznego dla potrzeb osób o zwiększonej aktywności fizycznej, nie posiadających problemów zdrowotnych powiązanych ze sposobem odżywiania się (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: prof. nadzw. dr hab. Robert Olek

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Trener przygotowania motorycznego – studia podyplomowe
210 godzin, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne planowanie, organizowanie i realizacja szeroko rozumianego procesu treningowego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom trenera przygotowania motorycznego)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Krzysztof Byzdra

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Zarządzanie w sporcie – studia podyplomowe
240 godzin, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących tj. klubów sportowych, infrastruktury wielofunkcyjnej, a także działalności z zakresu organizacji imprez masowych w szczególności o charakterze rekreacyjno-sportowym (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom  menedżera sportu)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Joanna Jedel

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Trener personalny  – kurs dokształcający
120 godz. + 30 godz. praktyki, 1 semestr
uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem (zaświadczenie, dyplom trenera personalnego)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki – kurs dokształcający

120 godz. + 30 godz. praktyki, 1 semestr

uprawnienia/kwalifikacje formalne Prowadzenie zajęć z grupowych form fitness (zaświadczenie)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

 Szachy – PIERWSZY RUCH podstawy gry w szachy i ich walory edukacyjne szkolenie
10 godz., 1 dzień
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie do realizacji podstaw programowych – elementy gry w szachy (certyfikat)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe

Pełnomocnik szkolenia – mgr Agnieszka Podbielska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl)

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym  

studia podyplomowe –  380 godz., w tym 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent zdobywa wiedzę o współczesnej problematyce oraz koncepcjach w edukacji i terapii dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi diagnozować szczególne potrzeby takiego dziecka i dobierać adekwatne formy terapii. Zna różne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować z dziećmi autystycznymi w przedszkolu oraz szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zarówno w placówkach specjalnych, jak i ogólnych z grupami/klasami integracyjnymi. Absolwenci są też przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników czynni nauczyciele przedszkolni i szkolni posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia są przeznaczone dla poszukujących nowych kwalifikacji nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/edukacja-i-terapia-dzieci-z-autyzmem-w-wieku-przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym.html
Nauczanie Geografii  – studia podyplomowe

400 godz., w tym 60 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu, szczególnie w umiejętności pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu Geografia. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/nauczanie-geografii-w-gimnazjum-i-szkolach-ponadgimnazjalnych.html
Nauczanie Chemii – studia podyplomowe

390 godz., w tym 60 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Chemia, szczególnie w umiejętności pracy metodą projektów. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/chemia-w-gimnazjum-i-szkolach-ponadgimnazjalnych.html
Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych  – studia podyplomowe

475 godz., w tym 120 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Przyroda oraz Biologia, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów, szczególnie w umiejętności pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotów Przyroda i Biologia. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tych przedmiotów, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/przyroda-w-szkole-podstawowej.html
Pedagogika specjalna  – studia podyplomowe

365 godz., w tym 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (m.in. oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej. Studia przygotowują do pracy pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (wszystkich szczebli): ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych. Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/pedagogika-specjalna.html
Zarządzanie oświatą  – studia podyplomowe

330 godz., w tym 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie oświatąmenadżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, osób które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów). 
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/zarzadzanie-oswiata-menadzer-oswiaty.html
Historia i WOS – studia podyplomowe

470 godz., w tym 120 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii i wiedzy o społeczeństwie, a także uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników  Studia podyplomowe z zakresu Historii i wiedzy o społeczeństwie przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół dla absolwentów studiów magisterskich oraz na poziomie co najwyżej gimnazjalnym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.
miejsce realizacji zajęć Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
kontakt / informacje szczegółowe http://www.gwsh.gda.pl/pl/studia-podyplomowe-kierunki/historia-i-wiedza-o-spoleczenstwie.html
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
ATENEUM – SZKOŁA WYŻSZA w GDAŃSKU
Arteterapia i choreoterapia  studia podyplomowe

ok. 220 godz. zajęć, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Umiejętność postawienia diagnozy pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności zadań terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników studia dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/EobQdA

Edukacja i terapia osób z autyzmem  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem   w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I lub II stopnia, z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Integracja sensoryczna  – studia podyplomowe

ok. 380 godz. zajęć, 50 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków: Psychologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Logopedia, Rehabilitacja i fizjoterapia.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/juFfro

Logopedia  – studia podyplomowe

600 godz. zajęć, 100 godz. praktyki, 4 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych, wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/12TYA4

Mediacje sądowe i pozasądowe – studia podyplomowe

ok.2 40 godz., 120 godz. praktyki,2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób z wykształceniem wyższym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/LfGKHB

Nauczanie języka obcego – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski)  – studia podyplomowe
390 godz. zajęć, 60 godz. praktyki, 3 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub pisemne oświadczenie o znajomości  języka na poziomie określanym jako B2 oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 17.01. 2012 r.

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/c5K3ou

Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli – studia podyplomowe

350 godz. zajęć, 120 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/uz1URr

Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

ok. 350 godz. zajęć, 120 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/VD4bNg

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

ok. 350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/oqd3yo

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/GBFXXJ

Pedagogika specjalna  – studia podyplomowe

360 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do pracy w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/7Fc1t8

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  – studia podyplomowe

280 godz. zajęć, 150 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach 0,1,2,3 szkoły podstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających już przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć).
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/ZXDKzo

Polityka i zarządzanie oświatą  – studia podyplomowe

ok. 210 godz. zajęć,60 godz. praktyk, 2 semestry (studia kończą się w połowie marca 2018)

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/BkUuq7

Terapia pedagogiczna  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Nadają kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (czyli m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych   i innych placówek oświatowych).
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/7ik6fG

Wiedza o kulturze – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

300 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/1fajTt

Wychowanie do życia w rodzinie – przygotowanie do nauczania przedmiotu  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Skierowane są do Osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/Z8aExj

ATENEUM – SZKOŁA WYŻSZA w GDAŃSKU
Arteterapia i choreoterapia  studia podyplomowe

ok. 220 godz. zajęć, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Umiejętność postawienia diagnozy pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności zadań terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników studia dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/EobQdA

Edukacja i terapia osób z autyzmem  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem   w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I lub II stopnia, z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Integracja sensoryczna  – studia podyplomowe

ok. 380 godz. zajęć, 50 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków: Psychologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Logopedia, Rehabilitacja i fizjoterapia.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/juFfro

Logopedia  – studia podyplomowe

600 godz. zajęć, 100 godz. praktyki, 4 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych, wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/12TYA4

Mediacje sądowe i pozasądowe – studia podyplomowe

ok.2 40 godz., 120 godz. praktyki,2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób z wykształceniem wyższym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/LfGKHB

Nauczanie języka obcego – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski)  – studia podyplomowe
390 godz. zajęć, 60 godz. praktyki, 3 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub pisemne oświadczenie o znajomości  języka na poziomie określanym jako B2 oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 17.01. 2012 r.

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/c5K3ou

Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli – studia podyplomowe

350 godz. zajęć, 120 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/uz1URr

Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

ok. 350 godz. zajęć, 120 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/VD4bNg

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

ok. 350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/oqd3yo

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/GBFXXJ

Pedagogika specjalna  – studia podyplomowe

360 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do pracy w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/7Fc1t8

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  – studia podyplomowe

280 godz. zajęć, 150 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach 0,1,2,3 szkoły podstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających już przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć).
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/ZXDKzo

Polityka i zarządzanie oświatą  – studia podyplomowe

ok. 210 godz. zajęć,60 godz. praktyk, 2 semestry (studia kończą się w połowie marca 2018)

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/BkUuq7

Terapia pedagogiczna  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Nadają kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (czyli m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych   i innych placówek oświatowych).
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/7ik6fG

Wiedza o kulturze – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

300 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/1fajTt

Wychowanie do życia w rodzinie – przygotowanie do nauczania przedmiotu  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Skierowane są do Osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/Z8aExj

ATENEUM – SZKOŁA WYŻSZA w GDAŃSKU
Arteterapia i choreoterapia  studia podyplomowe

ok. 220 godz. zajęć, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Umiejętność postawienia diagnozy pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności zadań terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników studia dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/EobQdA

Edukacja i terapia osób z autyzmem  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem   w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I lub II stopnia, z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/JCTh9M

Integracja sensoryczna  – studia podyplomowe

ok. 380 godz. zajęć, 50 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków: Psychologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Logopedia, Rehabilitacja i fizjoterapia.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/juFfro

Logopedia  – studia podyplomowe

600 godz. zajęć, 100 godz. praktyki, 4 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych, wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/12TYA4

Mediacje sądowe i pozasądowe – studia podyplomowe

ok.2 40 godz., 120 godz. praktyki,2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób z wykształceniem wyższym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/LfGKHB

Nauczanie języka obcego – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski)  – studia podyplomowe
390 godz. zajęć, 60 godz. praktyki, 3 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2 lub pisemne oświadczenie o znajomości  języka na poziomie określanym jako B2 oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 17.01. 2012 r.

miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/c5K3ou

Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli – studia podyplomowe

350 godz. zajęć, 120 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 12 marca 2009 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2017
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/uz1URr

Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

ok. 350 godz. zajęć, 120 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/VD4bNg

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

ok. 350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/oqd3yo

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/GBFXXJ

Pedagogika specjalna  – studia podyplomowe

360 godz. zajęć, 120 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do pracy w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/7Fc1t8

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  – studia podyplomowe

280 godz. zajęć, 150 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i w klasach 0,1,2,3 szkoły podstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających już przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć).
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/ZXDKzo

Polityka i zarządzanie oświatą  – studia podyplomowe

ok. 210 godz. zajęć,60 godz. praktyk, 2 semestry (studia kończą się w połowie marca 2018)

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia nadają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/BkUuq7

Terapia pedagogiczna  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Nadają kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (czyli m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych   i innych placówek oświatowych).
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/7ik6fG

Wiedza o kulturze – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  – studia podyplomowe

300 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/1fajTt

Wychowanie do życia w rodzinie – przygotowanie do nauczania przedmiotu  – studia podyplomowe

240 godz. zajęć, 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Skierowane są do Osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.
miejsce realizacji zajęć Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. 3 Maja 25A, Gdańsk 80-802
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58-722-08-50; 58-722-08-55

https://goo.gl/Z8aExj

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Edukacja dla bezpieczeństwa – studia podyplomowe

ok. 180 godz. zajęć teoretycznych, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne

przygotowanie do prowadzenia zajęć, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zgodnie z Podstawą Programową w zakresie:

·         dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, treści programowych,

·         kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,

·         zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników

Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych, również z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim:

·         pracowników oświaty zainteresowanych funkcją nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Podstawą Programową;

·         nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i – opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne;

·         pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

miejsce realizacji zajęć

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku,

ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

kontakt / informacje szczegółowe

tel. 58 341 98 51

https://www.wsb.net.pl/edukacja-dla-bezpieczenstwa

Terapia zajęciowa – studia podyplomowe
ok. 200 godz. zajęć teoretycznych,  2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy związanej z terapią zajęciową m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, placówkach systemu opieki społecznej, placówkach oświatowych, opieki zdrowotnej oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą terapią zajęciową i rehabilitacją.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

·         zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z terapią zajęciową,

·         pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie terapii zajęciowej,

·         oraz wszystkich zainteresowanych problemami zachowania zdrowego trybu życia.

miejsce realizacji zajęć

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku,

ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

kontakt / informacje szczegółowe

tel. 58 341 98 51

https://www.wsb.net.pl/terapia-zajeciowa

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Edukacja dla bezpieczeństwa – studia podyplomowe

ok. 180 godz. zajęć teoretycznych, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne

przygotowanie do prowadzenia zajęć, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zgodnie z Podstawą Programową w zakresie:

·         dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, treści programowych,

·         kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,

·         zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników

Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych, również z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim:

·         pracowników oświaty zainteresowanych funkcją nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Podstawą Programową;

·         nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i – opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne;

·         pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

miejsce realizacji zajęć

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku,

ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

kontakt / informacje szczegółowe

tel. 58 341 98 51

https://www.wsb.net.pl/edukacja-dla-bezpieczenstwa

Terapia zajęciowa – studia podyplomowe
ok. 200 godz. zajęć teoretycznych,  2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy związanej z terapią zajęciową m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, placówkach systemu opieki społecznej, placówkach oświatowych, opieki zdrowotnej oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą terapią zajęciową i rehabilitacją.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

·         zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z terapią zajęciową,

·         pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie terapii zajęciowej,

·         oraz wszystkich zainteresowanych problemami zachowania zdrowego trybu życia.

miejsce realizacji zajęć

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku,

ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

kontakt / informacje szczegółowe

tel. 58 341 98 51

https://www.wsb.net.pl/terapia-zajeciowa

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Przygotowanie pedagogiczne

studia podyplomowe –  425 godz., w tym 150 godz. praktyk, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne kwalifikacje pedagogiczne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć

AMW Gdynia

kontakt / informacje szczegółowe

mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85

Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy

studia podyplomowe –  310 godz., w tym 60 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciele
miejsce realizacji zajęć

AMW Gdynia

kontakt / informacje szczegółowe

mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85

Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy

studia podyplomowe – 575 godz., w tym 120 godz. praktyk, 3 semestry

 uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowują do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników  dla osób, które chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
miejsce realizacji zajęć  AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe  mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych

studia podyplomowe –  200 godz., 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych w celu profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. (Projektant gier szkoleniowych nie został umieszczony w Rozporządzeniu expressis verbis; jego obowiązki zawodowe w zakresie gier szkoleniowym figurują pod nr 242490 Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, a w zakresie edukacyjnym 235990. Pozostali specjaliści nauczania
i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani).

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich

Warunkiem przyjęcia na studia jest posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej niższym średnio zaawansowanym (B1 wg ESOKJ).

miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Coaching

studia podyplomowe – 260 godz., 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coacha został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów i firm. W szczególności osób chcących zmienić swój zawód, przekwalifikować się lub poszerzyć swoje kompetencje, a także liderów i managerów wyższego i niższego szczebla, wszystkich osób pracujących w działach HR – zarządzających zasobami ludzkimi oraz prywatnych przedsiębiorców.
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Coaching edukacyjny

studia podyplomowe – 260 godz., 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (zawód coacha został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaoświatowych

studia podyplomowe – 255 godz., w tym 50 godz. praktyk, 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia te wydają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom absolwentom uczelni wyższych zainteresowanych w przedmiotowym zakresie. Studia oferują edukację teoretyczną i praktyczną w zakresie marketingu i zarządzania szeroko pojętym sportem bez ograniczenia do konkretnej dyscypliny sportowej w instytucjach i podmiotach takich jak: kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, przedsiębiorstwa rozważające sponsoring lub inwestycje w sport, media realizujące transmisje sportowe w kontekście dotarcia z przekazem i ofertą do kibiców.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym w zakresie marketingu i zarządzania organizacjami  sportowymi w placówkach oświatowych i pozaświatowych.
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami  informacyjnymi

studia podyplomowe –  215 godz., 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Dyplomacja

studia podyplomowe – 180 godz., 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych

studia podyplomowe – 250 godz., 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
System służb publicznych. Wojska Obrony Terytorialnej

studia podyplomowe – 320 godz., 30 godz. praktyki , 2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym;

– Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013, poz. 611);

– Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220; Dz.U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 139 poz. 1131).

– Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.  o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  oraz niektórych innych ustaw

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub  magisterskich, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów
miejsce realizacji zajęć AMW Gdynia
kontakt / informacje szczegółowe mgr Iwona MANSFELD
Sekretariat WNHiS pok. 104/5:
e-mail: i.mansfeld@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 85
Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z uczelnią Collegium Da Vinci zaprasza na studia podyplomowe kwalifikacyjne organizowane w Gdańsku.
Obecnie trwa rekrutacja na dwa kierunki:
 Nauczanie Plastyki i Techniki
 Nauczanie Plastyki i Muzyki
Cena 4140 zł

Przy wyborze dwóch kierunków jednocześnie – cena drugiego to 1200 zł za 3 semestry
Czas trwania: kwiecień 2018 – grudzień 2018

Zapraszamy Państwa do zapisywania się na studia podyplomowe za pomocą: FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

DO 31 MARCA 2018 r. 0 ZŁ OPŁATY REKRUTACYJNEJ!
Szczegółowe informacje ws. rekrutacji:
Marta Małolepsza, Koordynator studiów podyplomowych dla nauczycieli
tel. 61 27 11 036, e-mail: marta.malolepsza@cdv.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku rozpoczęło współpracę z uczelnią Collegium Da Vinci – wiodącą niepubliczną uczelnią w Wielkopolsce,  która od 20 lat kształci z pasją na wszystkich poziomach edukacji.  Collegium Da Vinci  wraz z 8 ośrodkami partnerskimi  tworzy ogólnopolską sieć kształcenia nauczycieli.  Od nowego roku akademickiego 2017/2018  dołączy do tego grona również Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w którego siedzibie będą realizowane studia podyplomowe dla nauczycieli. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na 6 kierunkach:

Oferta edukacyjna jest wynikiem pracy Rady Programowej Collegium Da Vinci, którą tworzy zespół pracowników naukowych, ekspertów i praktyków podążający za zmianami i wpisujący swoje działania  w wymagania określone prawem oświatowym.

Zapraszamy Państwa do zapisywanie się do na studia podyplomowe.
Szczegółowe informacje ws. rekrutacji:
Marlena Piekarska
Koordynator studiów podyplomowych dla nauczycieli
tel. 61 27 11 036
e-mail:  gdansk@cdv.pl
http://www.cdv.pl/studia-podyplomowe.html#dla-nauczycieli&miasto=gdansk

Zapraszamy do współpracy
w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu CEN nadsyłają zgłoszenie w formie wypełnionego formularza – pobierz

na adres: katarzyna.geba@cen.gda.pl, cen@cen.gda.pl

Informacje są zamieszczane sukcesywnie i upowszechniane w ramach standardowych działań Pracowni Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji. Redakcja portalu CEN zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów.

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN

Katarzyna Gęba – specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@cen.gda.pl,

(fot.pexels)