Statut i regulamin

Tekst ujednolicony

 

STATUT

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI

W GDAŃSKU

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr 546/XXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsk

oraz

Uchwała nr 192/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
3) Kuratorze – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty;
4) Programie – należy przez to rozumieć skoordynowane działania, zmierzające do realizacji określonych celów wynikających z zadań statutowych Centrum, finansowane lub współfinansowane z różnych źródeł;
5) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
6) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.)1;
7) Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć Wicedyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
8) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego.

§ 2.

Centrum jest wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)2;
3) Rozporządzenia;
4) niniejszego statutu.

§ 3.

1. Siedzibą Centrum jest Gdańsk.
2. Centrum działa na terenie województwa pomorskiego.

§ 4.

Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

§ 5.

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Kurator.

§ 6.

1. Centrum jest jednostką budżetową.
2. Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Centrum zapewnia organ prowadzący.

Rozdział II

Cele, zadania i sposoby realizacji zadań Centrum

§ 7.

Celem Centrum jest wspieranie rozwoju szkół i placówek województwa pomorskiego, w tym organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową państwa.

§ 8.

1. Do zadań Centrum należy3:
1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
3) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący.
2. Centrum może, za zgodą Kuratora, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w Rozporządzeniu.

§ 9.

1. Centrum realizuje zadania poprzez4:
1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań, w tym działań ujętych w Programy, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1 3
pkt 1 i 2, lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
4) udzielanie konsultacji;
5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
2. Przy realizacji zadań Centrum powinno współpracować z:
1) podmiotami działającymi na rzecz oświaty;
2) organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie wspierania szkół i placówek.

Rozdział III

Organizacja Centrum

§ 10.

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. Stanowisko Dyrektora powierza i z niego odwołuje Zarząd.
3. Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, w tym w Rozporządzeniu.
3a. Nauczyciela zatrudnionego w placówce, wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum wybierają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.5
4. Stanowisko Dyrektora można powierzyć osobie niebędącej nauczycielem.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nadzór pedagogiczny sprawuje Wicedyrektor.
6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Centrum;
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
3) zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Centrum;
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem ust. 5;
5) dokonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
6) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi:
a) planu pracy na rok szkolny,
b) sprawozdania z realizacji planu pracy za dany rok szkolny,
c) sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) planów i sprawozdań finansowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych, z wyjątkiem tych nauczycieli-doradców, w stosunku do których nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor placówki doskonalenia zawodowego prowadzonej przez powiat lub gminę.

§ 11.

1. W Centrum tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
3. Zakres zadań Wicedyrektora określa w szczególności Regulamin.
4. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

§ 12.

1. W Centrum zatrudnia się:
1) nauczycieli-konsultantów;
2) specjalistów niebędących nauczycielami;
3) pracowników ekonomicznych, w tym głównego księgowego;
4) pracowników inżynieryjno-technicznych;
5) pracowników administracji i obsługi.
2. W Centrum mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy metodyczni.
3. Zadania pracowników Centrum określają zakresy czynności.

§ 13.

1. W Centrum mogą być tworzone pracownie problemowe.
2. Prace pracowni problemowych koordynują osoby wyznaczone przez Dyrektora.

§ 14.

Strukturę organizacyjną Centrum oraz, w przypadku powoływania pracowni problemowych, zadania poszczególnych pracowni problemowych i osób koordynujących ich prace określa Regulamin.

§ 15.

Regulamin jest nadawany zarządzeniem Dyrektora i wchodzi w życie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Rozdział IV

Tryb wprowadzania zmian w statucie Centrum

§ 16.

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w trybie właściwym dla jego nadania.

1, 2, 3, 4, 5 Uchwała nr 192/XVII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Regulamin Organizacyjny

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora CEN Nr 10/2013 z dnia 15 maja 2013 r.,
obowiązujący od dnia 14 maja 2013 r.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Centrum – rozumie się przez to Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;

2) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Centrum;

3) Wicedyrektorze – rozumie się przez to Wicedyrektora Centrum;

4) Głównym Księgowym – rozumie się przez to Głównego Księgowego Centrum;

5) Kierowniku Gospodarczym – rozumie się przez to Kierownika Gospodarczego Centrum;

6) Komórce organizacyjnej – rozumie się przez to pracownie problemowe, Dział lub samodzielne stanowisko pracy;

7) Pracowni – rozumie się przez to pracownię problemową.p

§ 2

1. Regulamin określa:
1) strukturę organizacyjną Centrum;
2) zadania Wicedyrektora;
3) zadania Pracowni;
4) zadania osób koordynujących pracę Pracowni.

2. Schemat szczegółowej struktury organizacyjnej Centrum zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział II

Część szczegółowa

§ 3

W skład struktury Centrum wchodzą:

1) dział Pedagogiczny;
2) dział Księgowości;
3) dział Obsługi;
4) samodzielne stanowiska pracy.

§ 4

Osoby wymienione w § 3 pkt. 2-4 Regulaminu są zatrudniane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).

§ 5

Zadania Wicedyrektora są następujące:

1) koordynuje realizację zadań nauczycieli konsultantów;
2) monitoruje pracę nauczycieli konsultantów;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli konsultantów w Centrum;
4) przygotowuje projekty: planu pracy, sprawozdania z jego realizacji oraz sprawozdania z realizacji zadań statutowych Centrum;
5) reprezentuje Centrum na zewnątrz z upoważnienia Dyrektora;
6) zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności.

§ 6

1. W Centrum powołuje się następujące Pracownie, wchodzące w skład działu Pedagogicznego:

1) Pracownia Wspomagania Szkół i Nauczycieli;
2) Pracownia Diagnoz i Analiz;
3) Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji;
4) Pracownia Nauczania Kreatywnego.
2. Pracownie są komórkami organizacyjnymi, które bezpośrednio wykonują merytoryczne zadania statutowe Centrum.

§ 7

Do wspólnych zadań Pracowni należą:
1) wspieranie rozwoju szkół i placówek województwa pomorskiego przy współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczyciela,
f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
4) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych etnicznych oraz językiem regionalnym;
5) realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący;
6) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli;
7) współpraca przy realizacji zadań z podmiotami działającymi na rzecz oświaty oraz organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie wspierania szkół i placówek;
8) realizacja innych zadań zleconych w granicach obowiązujących przepisów prawa przez Dyrektora lub Wicedyrektora Centrum;
9) ścisłe współdziałanie z pozostałymi Pracowniami.

§ 8

Do zadań Pracowni Wspomagania Szkół i Nauczycieli należy:
1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych i korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz w zakresie potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół placówek w zakresie zarządzania oświatą;
3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli: przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych oraz nauczycieli zatrudnionych
w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym we współpracy z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

§ 9

Do zadań Pracowni Diagnoz i Analiz należy:
1) wspomaganie rozwoju szkół i placówek w zakresie pomocy w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki z wykorzystaniem wyników analizy sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego;
2) prowadzenie ewaluacji działalności Ośrodka.

§ 10

Do zadań Pracowni Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji należy:
1) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) redagowanie serwisu internetowego Centrum;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) promocja działalności Centrum.

§ 11

Do zadań Pracowni Nauczania Kreatywnego należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych, uwzględniając rozwój kreatywności uczniów i pracę z uczniem zdolnym.

§ 12

Do zadań koordynatora Pracowni należy:

1) projektowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Pracowni;
2) opracowanie planu pracy Pracowni na dany rok szkolny;
3) sporządzanie sprawozdań z planu pracy Pracowni;
4) ścisła współpraca z koordynatorami innych Pracowni Centrum.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiana Regulaminu następuje w tym samym trybie co jego ustanowienie.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Organ prowadzący zgody na jego wejście w życie.