Regulamin forum dostępnego na portalu cen.gda.pl

Portal – serwis internetowy prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Gdańsku, adres: al. gen. J. Hallera 14, 80-401, NIP 957-07-32-325, działający pod domeną www.cen.gda.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):

  treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
  treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
  tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  treści zawierających nieprawdziwe informacje,
  niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

 2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 3. Użytkownik zamieszczając w ramach Portalu komentarz lub odpowiedź na komentarz zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:

  podczas dodawana komentarzy lub odpowiedzi na komentarze powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych (np. zamiast: „Czymoznaa co z tym zarobić???” powinno być: „Czy można z tym coś zrobić?”),
  stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego (np. zamiast: „CO TY TU ROBISZ?” powinno być: „Co ty tu robisz?”).

 4. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres cen@cen.gda.pl. Komentarze Użytkowników, które odnoszą się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałów zamieszczonych na stronach Portalu, mogą zostać usunięte przez Prowadzącego Portal, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu nie wprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających Portal.
 5. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwarty charakter Portalu wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
 7. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
 8. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na cen@cen.gda.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.
 9. Portal jest administratorem danych zapisywanych w komentarzach i odpowiedziach na komentarze.