Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

T. 1. Zdolni z Pomorza

Pojęcie „uczeń zdolny” określa ucznia, który pod względem zdol­ności intelektualnych przewyższa swoich rówieśników. Uczniowie zdolni to tacy, którzy mają ponadprzeciętne osiągnięcia lub posia­dają zdolności, które potencjalnie mogą do takich osiągnieć ich predestynować. Wobec tego indywidualizacja procesu nauczania, czyli umiejętność rozpoznawania przez nauczyciela intelektual­nych możliwości uczniów i wspomaganie go w rozwoju, staje się niezmiernie ważnym zadaniem szkoły.

Współczesny świat potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, a jak pokazują do­świadczenia rozwiniętych społeczeństw, najlepszą jest inwestycja w człowieka. Chcąc inwestować w uczniów, należy kształtować i podtrzymywać w nich wiarę w siebie i wy­soką samoocenę. Można to uczynić tworząc środowisko, w którym młody człowiek ma poczucie przynależności i jest motywowany do pracy i osiągania założonych celów.

Program „Zdolni z Pomorza” jest kontynuacją działań zapoczątkowanych projek­tem „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” i wykorzystuje wypra­cowane w jego ramach rozwiązania. Działania zostały poszerzone o nauki przyrodnicze oraz humanistyczne.

Celem Programu jest wsparcie nauczycieli, którzy podejmują działania na rzecz uczniów wybitnie zdolnych poprzez skierowaną do nich specjalną ofertę szkoleniową, a dzięki temu wspomaganie uczniów województwa pomorskiego, posiadających szcze­gólne uzdolnienia, poprzez zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju, wy­kształcenie w nich umiejętności prezentowania własnych osiągnięć oraz dostrzeżenia swojej wartości.

Cele szczegółowe Programu to:

  • doskonalenie kadry nauczycielskiej w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i przykładów praktyki rozwijania uzdolnień uczniów;
  • podnoszenie jakości i efektywności kształcenia;
  • doskonalenie umiejętności uczenia się i nauczania;
  • korelacja działań różnych instytucji i podmiotów na rzecz wspierania rozwoju

uczniów uzdolnionych.

W roku szkolnym 2013/2014 Programem zostało objętych 21 Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, będących ośrodkami wspierającymi uczniów szczególnie uzdol­nionych i nauczycieli pracujących z nimi, a także placówki oświatowe województwa po­morskiego.

 

Zapraszamy do lektury!

T. 1. Zdolni z Pomorza - pobierz (1.95 MB)