Edukacja Pomorska – Zasady Publikacji

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu dwumiesięcznika „Edukacja Pomorska”. Jeżeli podejmują Państwo aktywne działania na rzecz rozwoju oświaty w naszym regionie, zachęcamy do popularyzacji tych inicjatyw na łamach naszego czasopisma. W sprawie publikacji artykułów prosimy o kontakt z redakcją: edukacjapomorska@cen.gda.pl.

Dane osobowe autorów artykułów, którzy prześlą redakcji „Edukacji Pomorskiej” swoje publikacje, będzie przetwarzać Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z siedzibą przy al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Celem przetwarzania danych autorów – w zakresie: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, nazwa miejsca pracy oraz stanowisko/funkcja – jest uzgodnienie szczegółów dotyczących publikacji, autoryzacja materiałów oraz przekazanie egzemplarzy autorskich biuletynu CEN. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą podania danych jest zgoda osoby na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Każda osoba, której dotyczą dane, może się wycofać ze zgody w każdej chwili. Konsekwencją wycofania będzie brak możliwości kontaktu z autorem. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Dodatkowo, autor artykułu może przekazać redakcji „Edukacji Pomorskiej” swoją notkę biograficzną oraz fotografię do publikacji razem z artykułem.

Twórca oświadcza, że jest autorem pracy, a jego prawa nie są ograniczone i nie łamie praw osób trzecich.

Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminowej i nieodpłatnej licencji CC 3.0 – Uznanie autorstwa na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę.

Teksty powinny być zapisane w formacie word w pliku o nazwie będącej tytułem artykułu, bez wprowadzania zabiegów edytorskich (wcięć, interlinii, wyrównywania do prawego marginesu, ręcznego przenoszenia wyrazów, łamania na szpalty itp.). Przypisy bibliograficzne należy opracowywać wg postanowień normy PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja — Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji, pamiętając o obowiązku podawania wydania i ISBN. Elementy graficzne (dobrej jakości zdjęcia, logotypy itp.) należy dołączyć w osobnych plikach, w formacie jpg, tif lub eps. W oddzielnym pliku lub w treści maila proszę podać imię i nazwisko autora zdjęcia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, poprawek językowych i stylistycznych, a także ewentualnych zmian w proponowanych tytułach, a ponadto nie zwraca materiałów niezamówionych i nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych.