Zasady udzielania patronatów medialnych przez „Edukację Pomorską”

Poniższe zasady regulują procedurę, tryb ubiegania się o patronat, warunki udzielania oraz udzielanie patronatu medialnego „Edukacji Pomorskiej” – biuletynu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Po zapoznaniu się z poniższymi zapisami, zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia.

 

1.

(Nadzór)

 1. Decyzję w sprawie przyznania patronatu medialnego podejmuje Dyrektor CEN.
 2. Udzielanie patronatu medialnego wymaga opinii Redaktora Naczelnego w kwestii zgodności z niniejszym regulaminem.

 

2.
(Opis procedury)

O objęcie przedsięwzięcia patronatem medialnym mogą ubiegać się organizatorzy niekomercyjnych, nie nastawionych na zysk imprez służących promowaniu wydarzeń mieszczących się w obszarze szeroko rozumianej edukacji na Pomorzu.

 

3.
(Tryb ubiegania się o patronat medialny)

 1. Prośba o objęcie imprezy patronatem powinna być złożona do Redakcji minimum z miesięcznym wyprzedzeniem terminu planowanego przedsięwzięcia.
 2. Prośbę można złożyć przez kompletne wypełnienie formularza zgłoszenia oraz przekazanie go:
 • w formie elektronicznej – online,
 • mailowo na adres: edukacjapomorska@cen.gda.pl,
 • osobiście do siedziby Redakcji,
 • listownie – na adres siedziby Redakcji;
 1. Formularz zgłoszenia zawiera:
 • nazwę organizatora/ współorganizatora,
 • miejsce wydarzenia,
 • wskazanie miejsca,
 • datę oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia,
 • krótką charakterystykę,
 • dane do kontaktu: imię i nazwisko osoby do kontaktu, e-mail, telefon,
 • zgodę na warunki udzielania patronatu medialnego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby patronatu medialnego.

 

4.
(Warunki udzielania patronatu medialnego)

 1. Redakcja „Edukacji Pomorskiej” w ramach udzielenia patronatu medialnego zobowiązuje się do:
 • zamieszczenia zapowiedzi wydarzenia na stronie internetowej i/lub w najbliższym numerze „Edukacji Pomorskiej”,
 • publikacji relacji/podsumowania z danego wydarzenia/imprezy w „Edukacji Pomorskiej”lub udostępnienia miejsca (maksymalnie 6 tys. znaków) na samodzielny materiał Organizatora wydarzenia – zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji w „Edukacji Pomorskiej”,
 • zamieszczenie w serwisie www.cen.gda.pl na podstronie „Edukacja Pomorska” w sekcji „Patronaty”, informacji na temat danego wydarzenia wraz z: logo, załącznikami materiałów promocyjnych, przekierowaniem do strony Organizatora wydarzenia,
 • przekazania Organizatorowi numeru czasopisma z informacjami o wydarzeniu w wersji elektronicznej i/lud drukowanej.
 1. Ze strony Organizatora wydarzenia oczekujemy:
 • umieszczenia logo „Edukacji Pomorskiej” we wszystkich materiałach promujących wydarzenieoraz na internetowej stronie imprezy,
 • zawarcia informacji o patronacie medialnym „Edukacji Pomorskiej” w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku emisji takich spotów),
 • zapewnienia możliwości ekspozycji materiałów reklamowych „Edukacji Pomorskiej” w trakcie trwania imprezy (jeśli miejsce danego wydarzenia umożliwia takie działania),
 • w przypadku imprez biletowanych lub wymagających zaproszenia – przekazania redakcji uzgodnionej ilości biletów/zaproszeń.
 1. Warunki specjalne w zakresie realizacji patronatu medialnego wymagają indywidualnych uzgodnień oraz ustalenia szczegółów na piśmie.

 

5.
(Udzielanie patronatu)

 1. Przyznanie lub odmowa patronatu medialnego jest wydawana w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia prośby. Stanowisko w sprawie patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 2. Realizacja warunków ogólnych patronatu medialnego odbywa się na podstawie pisemnej lub elektronicznej zgody Redakcji, na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.
 3. Po podjęciu decyzji, informację o przyznaniu patronatu medialnego umieszcza się w najbliższym numerze „Edukacji Pomorskiej” oraz na stronie www.cen.gda.pl w zakładce „Edukacja Pomorska” w sekcji informującej o patronatach medialnych.

 

6.
(Termin wejścia w życie)

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. roku i obowiązuje bezterminowo.
 2. Regulamin jest dokumentem wewnętrznym „Edukacji Pomorskiej” i nie stanowi źródła prawa dla innych podmiotów.