Instytucje wspierające pracę szkoły i rozwój ucznia

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

W otoczeniu szkoły funkcjonuje szereg instytucji, które oferują uczniom, kadrze pedagogicznej, szkołom bogatą ofertę zajęć wspomagających edukację formalną, wspierających rozwój osobisty uczniów i nauczycieli oraz otwarcie szkoły na współpracę i innowacje.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Region Pomorza oferuje szeroki wachlarz alternatywnych form edukacji i usług rozwojowych, których adresatami są dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna. Są to np. miejsca: popularyzujące naukę, umożliwiające zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, wpierające edukację przedmiotową i rozwój umiejętności społecznych, uwrażliwiające obcowanie z kulturą i sztuką czy służące poprawie aktywności fizycznej.

Baza informacji

pomorskie.travel

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ponad stu ww. instytucji, utworzonym w portalu pomorskie.travel – regionalnym serwisie informacyjnym, promującym przestrzeń województwa. Baza zawiera kategoryzację między innymi w podziale na:

 teatry

 filharmonie

 centra, ośrodki kultury

 galerie

 skanseny

centra nauki, parki tematyczne

 kluby sportowe, hale widowiskowo-sportowe, stadiony

 pływalnie

Korzystanie z zasobów edukacji pozaformalnej, alternatywnej wspomaga realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa oraz wymagania państwa wobec szkół i placówek:


Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (kierunek 3)
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym (kierunek 4)

Wymagania państwa wobec szkół i placówek pośrednio wskazują na wartości wynikające ze współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój szkoły/placówki w środowisku lokalnym


Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój ucznia.

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:

W szkole lub placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.


Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju – czytaj więcej

Strony tematyczne www.cen.gda.pl

Rekomendacje w zakresie wspomagania rozwoju ucznia publikowane są w wybranych tematycznych blogach edukacyjnych CEN w Gdańsku.

Edukacja alternatywna – oferty instytucji

Publikujemy również informacje na temat sprawdzonych ofert z obszaru edukacji pozaformalnej. W tym celu chcielibyśmy, aby instytucje włączyły się w ten proces oraz zgłaszały do nas opisy ofert.

Zobacz też

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM