Informacje ogólne

Głównym zadaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest wspieranie rozwoju szkół i placówek województwa pomorskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskie

MISJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan.

WIZJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Skutecznie realizujemy działania służące rozwojowi edukacji poprzez wsparcie szkół i placówek oraz doskonalenie nauczycieli i dyrektorów.
Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi.
Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
Uczestniczymy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w swoich działaniach realizujemy politykę równego traktowania i niedyskryminacji.
Promujemy wzajemny szacunek i odpowiedzialność.
Korzystamy z nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych. Wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Organizujemy i prowadzimy

 • wspomaganie pracy szkoły/placówki

 • doradztwo metodyczne dla nauczycieli:

   

  • a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,

  • b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek

 • wojewódzki system informacji pedagogicznej

 • kursy kwalifikacyjne

 • kursy doskonalące

 • warsztaty, seminaria

 • wykłady

 • konferencje

 • konsultacje

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych

 • doradcy metodyczni

 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności

 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.

MÓWIĄ O NAS