Edukacja regionalna

województwo pomorskie
Istotą edukacji regionalnej
jest powrót do domu,
do źródeł życia każdego człowieka,
do źródeł jego etyki i jego języka,
a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej
i ogólnoludzkiej.

Kazimierz Kossak – Główczewski

1. Działania związane z edukacją regionalną służą kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej i etnicznej, wspierają używanie regionalnych etnolektów, zwłaszcza języka kaszubskiego a także wspierają rozwijanie świadomości historycznej oraz kultywowanie pomorskiej wielokulturowości i budowanie...