A+ A++ A+++
FRR

Przedłużona rekrutacja do projektu “Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów …”

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia informuje, że rekrutacja do projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie pomorskim”, na terenie województwa pomorskiego ma charakter ciągły i będzie trwała do momentu zrekrutowania wszystkich grup.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02- 00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE
w okresie do końca października 2019 r.

Grupa docelowa : dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa pomorskiego (min 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).

W ramach projektu zaplanowano :
1. Szkolenia dla kadry kierowniczej (72 godz. szkolenia w trzech modułach – 3 dniowych), trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia 2018 r. do września 2018 r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenia – w miastach powiatowych/wojewódzkich, realizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia).
2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie 1 października 2018r do 30 czerwca 2019r. Proces będzie wspierany przez doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz/os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy. Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk.

Z projektu wykluczeni są dyrektorzy/ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących (strona MEN: OTWÓRZ)
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie realizatora:
OTWÓRZ

list polecający MEN: ZOBACZ

źródło: FRR (stan na dzień 30 marca 2018 r.)

Brak komentarzy

Napisz komentarz