A+ A++ A+++
CEN

[ZAKOŃCZONE] [02.01.2018 r.] Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Z powodu problemów z certyfikatami strony:  ssdip.bip.gov.pl umieszczamy ogłoszenie o przetargu także na naszej stronie WWW.

 

Nr sprawy CEN III.242.1.2018                                                                                                                                                                                                                           Gdańsk, dn. 02.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(dalej zwane również jako Ogłoszenie)

 

ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI

al. gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro na:

PRZEPROWADZENIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W FORMIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I WYKŁADÓW

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80500000-9 – usługi szkoleniowe

 

Integralną część niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu zwanym dalej Ogłoszeniem stanowią  następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) dla Części Wszystkich Części zamówienia.

Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Wszystkich Części zamówienia.

Załącznik nr 3: Wzór formularza ofertowego dla Wszystkich Części zamówienia.

Załącznik nr 4: Wzór formularza wykazu osób dla Części Wszystkich Części zamówienia.

Załącznik nr 5: Wzór programu.

Załącznik nr 6: Wzór formularza wykazu do kryterium „Doświadczenie zawodowe osób uczestniczących w zamówieniu” dla Wszystkich Części zamówienia.

Załącznik nr 7: Wzór umowy.

 

 

Dyrektor Centrum
Edukacji Nauczycieli   

Brak komentarzy

Napisz komentarz