System wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie pomorskim

 

Świadomość wagi i roli doradztwa zawodowego jest źródłem podejmowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego działań wspierających rozwój poradnictwa zawodowego w regionie. Ważnym przedsięwzięciem realizowanym w województwie pomorskim w chwili obecnej jest inicjatywa pn. „Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego”. Oczekiwanym efektem podejmowanych działań jest wdrożenie spójnego modelu poradnictwa zawodowego na kolejnych etapach nauki i w okresie aktywności zawodowej, integracja środowiska doradców zawodowych, utworzenie regionalnego partnerstwa, skupiającego instytucje świadczące usługi poradnictwa zawodowego (w szczególności WUP, CEN, PUP, OHP, organy prowadzące szkoły, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, akademickie biura karier, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, pracodawców), promocja i upowszechnianie informacji o dostępie do usług poradnictwa zawodowego.

Ważną częścią inicjatywy jest powstający w naszym województwie System wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jego głównym celem jest wspieranie osób i instytucji związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w regionie oraz promocja idei doradztwa zawodowego.

Wdrażany system wsparcia opiera się na koncepcji sieci współpracy i samokształcenia. W ramach jego struktury funkcjonują:

1. Doradcy-konsultanci powiatowi ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na terenie każdego powiatu powołano konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego,   który jest lokalnym liderem odpowiedzialnym za budowanie sieci współpracy doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz osób i instytucji związanych z doradztwem zawodowym na terenie powiatu.

2. Konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Działania w ramach systemu wsparcia koordynowane są przez konsultanta wojewódzkiego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Konsultant działa z ramienia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

3. Sieci współpracy i samokształcenia. W ramach systemu wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego działa w województwie pomorskim co najmniej 16 sieci lokalnych oraz 2 sieci zorganizowane przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, objęte wspólną nazwą „Pomorska sieć doradców zawodowych”.

Sieć współpracy konsultantów powiatowych ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Powiatowi konsultanci razem z wojewódzkim konsultantem tworzą zespół osób pracujących wspólnie nad budowaniem i integrowaniem środowiska osób i instytucji związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w naszym województwie. Do prac sieci zaproszeni zostali również doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Sieć ma w chwili obecnej charakter zamknięty ze względu na jej zadaniowy charakter, służący budowie systemu wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Sieci współpracy na terenie powiatów. W województwie pomorskim działa co najmniej 16 sieci lokalnych, w których uczestniczy i współpracuje ponad 200 osób (głównie doradców edukacyjno-zawodowych i koordynatorów doradztwa ze szkół), (dane na dzień 10 lipca 2017r.). Sieci lokalne pełnią rolę integrującą środowisko, budują relacje, wspierają proces doskonalenia zawodowego. Wiele z nich powstało „oddolnie” i jest wyrazem spontanicznej potrzeby wymiany i kontaktu w środowisku doradców.

Pomorska Sieć Doradców Edukacyjno-Zawodowych. Od wielu lat Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku tworzy przestrzeń doradcom edukacyjno-zawodowym oraz osobom zajmującym się w swojej pracy zawodowej poradnictwem i orientacją zawodową zapraszając ich do współtworzenia Pomorskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

  • Sieć jest zawiązywana na początku każdego roku szkolnego i zamykana wraz z jego końcem
  • Sieć ma charakter otwarty. Oznacza to, że każda osoba może się zapisać
  • Jest przestrzenią wymiany doświadczeń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doskonalenia zawodowego

 

Schemat systemu wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie pomorskim

schemat doradztwa zawodowego

Oczekiwane efekty wdrożenia systemu wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie pomorskim

  • Pozytywne relacje i nawiązane kontakty
  • Dobry przepływ informacji i doświadczeń w ramach województwa
  • Szeroki dostęp do rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie regionu
  • Utworzony system wdrażania działań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkołach lub placówkach systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Dostęp do szkoleń i możliwości doskonalenia zawodowego dla doradców zawodowych
  • Pozytywny wizerunek i odpowiednia ranga doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

nagłówek listownika kolor

Brak komentarzy

Napisz komentarz