Regulamin

przyznawania patronatu merytorycznego

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

wprowadzony

Zarządzeniem Dyrektora CEN nr 34/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu merytorycznego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zwanego dalej Centrum.

§ 2.

 1. Patronat Centrum jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter merytoryczny przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego wydarzenia.
 2. O przyznanie patronatu merytorycznego Centrum mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia edukacyjne:
  1) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym,
  2) o charakterze masowym i otwartym.
 3. Centrum nie obejmuje patronatem merytorycznym inicjatyw reklamowych nastawionych na zysk.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat merytoryczny przyznawany jest każdorazowo
  na jedną edycję.

Rozdział 2

Procedura przyznawania patronatu merytorycznego

§ 3.

 1. W celu uzyskania patronatu merytorycznego, organizator zobowiązany jest wypełnić Wniosek o patronat merytoryczny Centrum (załącznik) oraz dostarczyć go do Sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cen.gda.pl, najpóźniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczyciela w Gdańsku pod adresem www.cen.gda.pl, w zakładce patronaty.
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku program przedsięwzięcia.
 4. Wnioski, które nie spełniają wymogów Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 4.

 1. Centrum może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji.
 2. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu merytorycznego Centrum organizator powiadamiany jest w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Odmowa objęcia przedsięwzięcia patronatem merytorycznym Centrum jest ostateczna, nie przysługuje jej tryb odwoławczy.

Rozdział 3

Realizacja patronatu merytorycznego

§ 5.

 1. W przypadku otrzymania patronatu merytorycznego Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do oznakowania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych (drukowanych, elektronicznych) poprzez umieszczenie:
  1) aktualnego logotypu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
  2) informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 2. Na życzenie Centrum, w przypadku wydarzeń odbywających się fizycznie (np. konferencji), organizator zobowiązuje się do umieszczenia w przestrzeni wydarzenia bannera roll-up Centrum w widocznym dla uczestników miejscu.
 3. W przypadku przyznania patronatu, na stronie internetowej Centrum zamieszczona zostaje informacja o wydarzeniu wraz z informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem merytorycznym.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum może odebrać przyznany patronat.
  O decyzji organizator jest informowany niezwłocznie, w formie elektronicznej bądź listowej.
 5. Dodatkowe / specjalne warunki realizacji patronatu merytorycznego wymagają ustaleń indywidualnych oraz jednoznacznej zgody Centrum.

Zapraszamy także
do pozyskiwania
patronatu medialnego
wydawnictwa

więcej

PATRONATY

Zapraszamy już 18-19 listopada na kolejną edycję Targów Gra i Zabawa odbywających się w AmberExpo w Gdańsku. Dwudniowe wydarzenie odbywać się będzie pod...

Fundacja Rozwoju Edukacji „TREFL” zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli nauczania początkowego, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w spotkaniu pt. ROLA BAJKI W ROZWOJU I WYCHOWANIU...

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów oświaty, osoby zainteresowane TIK...